הרשמה לחדשות ועידכונים

תקנון תחרות עיצוב

מעצב או מעצבת יקרים,

 

נשמח אם תצטרפו לפרויקט השקת E-gami בישראל.

הסגם זה יחול על ההצעה הזוכה.  

בהסכם זה מתוארים תנאי ההתקשרות עימנו.

 

אנו   מצפים לשיתוף פעולה פורה ומאחלים לך הצלחה בחר!

 

כדורי אמצעי הדרכה אומנותיים בעמ

 

 

הסכם

 

1.              הגדרות ופרשנות

בהסכם זה יחולו ההגדרות הבאות ככל שלא משתמע אחרת:

 

1.1.          הסכם זה נערך ונחתם בתל אביב ביום ___  בחודש ________ לשנת 2013.

1.2.          היזם –  מר ____________, ת.ז. ___________ מרח' ___________

1.3.          המעצב – מר ___________, ת.ז. __________ מרח' ___________

1.4.          המוצר – כל מוצר שעתיד כי יפותח או יעוצב ע"י המעצב, בכפוף וע"פ הסכם זה.

1.5.          תחום המוצרים – משמעו מוצרי ריהוט, נוי, משחקי ילדים וכן כל מוצר לפנים הבית או המשרד, שנעשה מיריעות קרטון, נייר ו/או פולימר, ע"י טכניקה של קיפול וגזירה, כדוגמת המוצרים " בנספח 1";

1.6.          זכויות מסחריות – כל זכות יוצרים, זכות במדגם ו/או פטנט הניתנת על-פי דין, בין היתר הזכות לייצר את המוצר, למכור את המוצר והציעו למכירה, לייבאו ולייצאו, להציג את המוצר בפומבי, להעמידו ולהעבירו לרשות הציבור ולהפיצו בכל אמצעי קיים כיום ו/או שיומצא בעתיד, וכן כל זכות לרבות הזכות למתן רישיון מכל סוג כיוצא באלה.

2.              הואיל

2.1.          הואיל והיזם הציע למעצב והמעצב נעתר להשתתף בתחרות לעיצוב מוצר חדש, בתחום המוצרים האמור.

2.2.          הואיל והמעצב מצהיר כי למיטב ידיעתו המוצר שעתיד כי יפותח/יעוצב על ידו הנו פרי יצירתו המקורית בלבד ושלא יהיה בו משום הפרת זכות יוצרים ו/או זכות אחרת של צד ג' כלשהו, ו/או פגיעה בשמו הטוב של אדם ו/או פגיעה בפרטיותן ו/או עוולה אחרת.

2.3.          הואיל והיזם מעוניין לשקול להשיק את המוצר שעתיד כי יפותח/יעוצב ע"י המעצב.

2.4.          הואיל והיזם נושא בכל הסיכונים וההוצאות הכרוכים בהשקת המוצר ו/או ייצרו.

2.5.          הואיל והמעצב מקבל תשלום שכ"ט חד פעמי בגין עמלו על פיתוח ו/או עיצוב המוצר.

3.              זכויות

3.1.          יובהר כי אין כל התחייבות מצד היזם להשיק את המוצר ו/או לייצרו.

3.2.          כל הזכויות המסחריות במוצר ו/או רווחים מן המוצר ו/או הזכות לתת רישיון בו יהיו בבעלותו הבלעדית של היזם.

3.3.          כל זכויות הבעלות בקניין הרוחני (לרבות זכות יוצרים, מדגם או פטנט), הקשורים במוצר, יהיו שייכים ליזם ויהיו בבעלותו המלאה והייחודית (קניינו הבלעדי והמלא), לרבות כל זכות, בהווה ובעתיד, הנובעת או קשורה או נגזרת מכל הנ"ל. לבקשת היזם המעצב מתחייב לחתום על כל מסמך שיידרש למימוש זכויותיו כאמור ו/או רישומן על שמו של היזם או מי מטעמו. המעצב מאשר כי לא יהא רשאי להשתמש בזכויות הנ"ל ו/או למוכרם ו/או לשווקם ו/או להעבירם לאחרים ו/או להרשות שימוש בהם.

3.4.          יחד עם האמור בסע' ‏3.3 לעיל, המעצב יהיה זכאי לזכויות המוסריות בקשר למוצר וההכרה במלוא הקרדיט כיוצר המוצר מצד היזם, ובפרט כי שמו יצוין בהיקף ומידה מקובלים, וכן כי שמו יצוין כמעצב/ממציא בבקשת מדגם/פטנט, בהתאמה, שעשויה להיות מוגשת בקשר למוצר. מובהר בזאת שההחלטה האם, איך, היכן ומתי להגיש בקשת מדגם/פטנט כלשהי ו/או להפקיד עותק של המוצר או תוכניותיו במוסד הפקדה פלוני לשם שמירה על זכות היוצרים, תהיה בשיקול דעתו הבלעדי של היזם. 

3.5.          על אף האמור בסע' ‏3.4 לעיל, מוסכם בין הצדדים, כי היזם יהיה רשאי להכניס שינויים במוצר ו/או עיצובו לפי שיקול דעתו הבלעדי, הן בעצמו והן באמצעות אחר. כמו כן היזם יהא רשאי לקבוע באופן בלעדי את מועד חשיפת המוצר בפומבי. 

3.6.          מובהר בזאת כי אין בהזמנת השירותים נשוא הסכם זה, בכדי ליצור יחסי עובד-מעביד או קשר של שותפות כלשהי, בין היזם למעצב.

4.              התמורה

4.1. התמורה תינתן למציע בעל כמות הלייקים הגבוהה ביותר בכפוף לבדיקת נאותות של מהלך ההשתתפות בתחרות.          

4.2.          כנגד התמורה בסעיף ‏4.1 לעיל, המעצב יספק תוכניות מפורטות של המוצר והנחיות לייצורו.

5.              סודיות

5.1.          המעצב מאשר בזאת כי ידוע לי שבמהלך עבודתו על שירותים נשוא הסכם זה, הוא ייחשף למידע מקצועי ו/או מסחרי ו/או עסקי סודי בעל ערך רב בכל הנוגע לעסקי היזם, שהינם קניינו הבלעדי של היזם, ואשר חשיפתו וגילויו לכל גורם ו/או השימוש בו, שלא לצרכי עבודתו על שירותים נשוא הסכם זה, עלולים להזיק באופן חמור ליזם.

                     שונות

6.1

  היזם רשאי מעת לעת לשנות את כללי התקנון בהתאם לשיקולו ולנוכח הנסיבות על מנת לקיים השתתפות הוגנת בתחרות וזכייה מוצדקת בה.

המעצב

 

 

 

מס'  ח.פ. / ע.מ. / ת.ז

 

 

 

תאריך החתימה

 

 

 

שם החותם

 

 

 

חותמת  (ע"י תאגיד)